Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

โครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

DSC04248

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรแล้ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) และ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 5 ประเภท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด จ.ลำปาง เกี่ยวกับระบบการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบการจัดการพลังงาน และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และระบบการขนส่งสินค้า
2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้รับสิ่งของบริจาค และทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง จ.พะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาของโรงเรียนต่อไป รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนด้วยการสร้างห้องน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ครูและนักเรียน
3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ "จรรยาบรรณการทำงานของวิศวกร" จากประสบการณ์รุ่นพี่
4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการ "ทอดผ้าป่าสามัคคี" ณ วัดบ้านกอก ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ำค่าของชาติคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป
5. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally โครงการหลวงปังมะค่า อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.พะเยา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน

{gallery}phocagallery/01{/gallery}.