Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

โครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม และสานสัมพันธ์พี่น้อง ครั้งที่ 6 ” ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) และ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงาน  ช่วยเหลือสังคม  และสานสัมพันธ์พี่น้อง ครั้งที่ 6 ” ประจำปีการศึกษา 2557
          นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลัก สูตรแล้ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) และ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 4 ประเภท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
          2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม โดย ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข บ้านโนนแสนสุข  ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
          3) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการ ทำบุญ ไหว้พระ ณ วัด โนนแสนสุข บ้านโนนแสนสุข  ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่า ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
          4) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ สวนนงนุช ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน