Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

โครงการศึกษาดูงาน ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ช่วยเหลือสังคม และสานสัมพันธ์พี่น้อง ครั้งที่ 7 ” ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงาน ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ช่วยเหลือสังคม และสานสัมพันธ์พี่น้อง ครั้งที่ 7 ” ประจำปีการศึกษา 2558
          นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรแล ้ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) ได ้มีการส่งเสริมให ้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 4 ประเภท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์โดยการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู จากประสบการณ์จริง ณ ศูนย์การเรียนรู ้ของชุมชนบ ้านจำรุง ด ้านการจัดการเศรษกิจพอเพียง ด ้านจัดการพลังงาน การจัดการขยะมูลฝอย และการเกษตรแบบผสม ณ ชุมชนบ้ านจำรุง บ ้านจำนง ตำบลเนินก ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
          2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้ สูงอายุและมอบสิ่งของใช้ จำเป็นแก ่ผู้ สูงอายุ ณ ชุมชนบ ้านจำรุง บ ้านจำนง ตำบลเนินก้ อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
          3) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการบายศรีส่งรุ่น 18/2 เพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ รู ้จักคุณค่า ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
          4) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้ อง ณ Rock Garden Beach Resort เพื่อเป็นการเสริมสร้ างความสัมพันธ์และความเข ้าใจอันดีต่อกัน