Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

โครงการศึกษาดูงาน ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ช่วยเหลือสังคม และสานสัมพันธ์พี่น้อง ครั้งที่ 8” ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศึกษาดูงาน ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ช่วยเหลือสังคมและสานสัมพันธ์พี่น้อง ครั้งที่ 8” ประจำปีการศึกษา 2558
          นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรแล้ ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม(วศ.ม.) ได มีการส่งเสริมให้ นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 4 ประเภท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริงด ้านการจัดการพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ณ เขี่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด ้านการจัดการต้นน้ำ ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต ้นน้ำห ้วยแม่พริก อ.แม่พริก จังหวัดลำปาง
          2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ ณ หนวยอนุรักษ์และจัดการต ้นน้ำห้ วยแม่พริก อ.แม่พริก จังหวัดลำปาง
          3) ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมด ้วยกิจกรรมทอดผ ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์กำแพงหิน บ ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พริก อ.แม่พริก จังหวัดลำปาง
          4) บำเพ็ญประโยชน์ตต่อสังคมและชุมชนโดยดำเนินกิจกรรมทาสีห ้องน้ำ และรั้วโรงเรียน บริจากอุปกรณ์การเรียน และกีฬา รวมถึงกิจกรรมอาหารกลางวันร่วมกันนักเรียนในถิ่นธุรกันดาล ณ โรงเรียน ห ้วยขี้นกวิทยา อ.แม่พริก จังหวัดลำปาง

          5) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 20/2 โดยการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ รู ้จักคุณค่า ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และเป็นการเสริมสร ้างความสัมพันธ์และความเข้ าใจอันดีต่อกัน