Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เกาะเชจู ประเทศเกาหลี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เกาะเชจู ประเทศเกาหลี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
          นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรแล้ ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม(วศ.ม.) ได มีการส่งเสริมให้ นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 4 ประเภท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริง ณ เกาะเชจู ประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้ านการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้ างผลิตภัณฑ์หมู่บ้ านสู่สากล การสร ้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของต่างประเทศ