Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้22
เมื่อวานนี้88
สัปดาห์นี้110
เดือนนี้1613
Total107223

การศึกษาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมอเตอร์ กรณีศึกษา : บริษัท ตัวอย่าง จากัด

 ชื่อเรื่อง
การศึกษาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมอเตอร์ กรณีศึกษา: บริษัท ตัวอย่าง จากัด
 ผู้แต่ง นพรัตน์ คุ้มมณี, ศักดิ์ชาย รักการ, ปพน สีหอมชัย และอนัญญา จินดาวัฒนะ
 Article Title APPROACH MANAGEMENT OF NEW PRODUCTS INTO THE MOTOR MARKET CASE STUDY: EXAMPLE CO., LTD.
 ชื่อเอกสาร วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2557
 Source title Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ).
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 สถานที่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 ปีพิมพ์ 2557
 หน้า 25 - 36
 คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ใหม่, กลยุทธ์ทางการตลาด, มอเตอร์, การจัดการผลิตภัณฑ์
 Keyword New Products, Strategic Marketing, Motor, Products Management
    iconpdf pdf