Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

สมัครเรียน

สมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(เข้าเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา 1/2559)
คุณสมบัติผู้สมัคร
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของทางราชการในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
• ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 วันและเวลาเรียน
• วันอาทิตย์ เวลา 9:00-19:00 น.
 
 สิ่งอำนวยความสะดวก
  1. ตำราเรียน อาหารกลางวัน เย็น และอาหารว่าง
  2. ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ และสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย
  3. สำนักบรรณสารที่มีฐานข้อมูล หนังสือ และสื่ออื่นๆ มากมาย เอื้อแก่การค้นคว้าเพิ่มเติม
  4. คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมระบบ Internet ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ทั่วโลก
  5. ศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพเพื่อช่วยนักศึกษา ในการวิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
 
กิจกรรมอื่น ๆ ของหลักสูตร
1. การศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ (ต่างประเทศปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง และในประเทศปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง)
2. เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านนวัตกรรม และการพัฒนาสร้างสรรค์

ApplicationDate Engineer2557