Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

ประวัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ก่อตั้งและเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ในปีการศึกษา 2538 โดยหลักสูตรจะมีลักษณะของ สหวิทยาการระหว่างความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับความรู้เชิงการบริหารและการจัดการ ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้รู้ที่ทำงานด้านเทคนิควิศวกรรม ให้มีขีดความสามารถเชิงการบริหารจัดการในงานด้านพานิชย์วิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
               ปีการศึกษา 2548 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นในการขยายผลให้บุคลากรได้พัฒนากับความรู้ ความสามารถในเชิงบริหาร การจัดการทั่ว ๆ ไปทั้งทางด้านเทคนิค การผลิตและผนวกกับการบริหารทางด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ปัญหาด้านกำลังคนในสังคมอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำงานด้านเทคนิควิศวกรรมให้มีขีดความสามารถเชิงการบริหาร การจัดการในงานด้านพานิชย์วิศวกรรมได้เป็นอย่างดีและเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2548
               ปีการศึกษา 2553 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้กับผู้มีพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถทั้งสองด้านไปประยุกต์รวมกันในการทำงานอย่างได้ประสิทธิผลสูงสุดและสามารถตอบสนองแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากร ในวิชาชีพด้านการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ การจัดการวิศวกรรมพลังงาน และการจัดการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2554 มาจนถึงปัจจุบัน