Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

เข้าสู่ระบบ

left01

สถิติการเข้าชม

วันนี้68
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้2226
Total113172

แนะนำหลักสูตร

ก้าวสู่ผู้บริหารจัดการงานวิศวกรรมเชิงนวัตกรรม และสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ

               ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันทุกๆ ด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วในภาคธุรกิจเอกชนผู้ที่สามารถปรับตัวและเป็นผู้นำในธุรกิจจึงจะเป็นผู้อยู่รอดได้ ในขณะที่ภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความคาดหวังมากขึ้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติ

งานของทุกองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในกระบวนการพื้นฐาน การทำงาน การจัดการ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงในองค์กรดังกล่าว

               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม ที่มีความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สถาบันมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัย มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรม การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคม และภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น

               โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม เช่น การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผสมผสานกับพื้นฐานการจัดการทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอย่างการจัดการงานวิศวกรรมจริงและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรจากการทำวิทยา นิพนธ์ หรือการค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความเชื่อมั่นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล และจะเป็นผู้มีความสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรต้นสังกัดทั้งภาครัฐ หรือเอกชนอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ประเทศไทยต่อไป......

meng1